Jordforbindelsen – måske er det den vigtigste komponent af dit elhegn?

Ordentlig jordforbindelse skabes af jordspyd og jordkabel, der graves ned i jorden og forbindelse til elhegnet. Hvis elhegnet ikke har ordentlig jordforbindelse, vil elhegnet ikke have nogen effekt når dyret rører ved hegnstråden. Derfor er jordspyd et de vigtigste komponenter i et velfungerende elhegn.

Kontakt os på 45 80 09 55 for at høre mere om hvordan dit elhegn kan optimeres ved ordentlig jordforbindelse.

Montering af jordspyd

Jordforbindelsen består af en række galvaniserede jernspyd/jordspyd, der er ideelle til at absorbere eller lede strømmen fra dyrets fødder/hove/poter ned gennem jorden og tilbage til strømgiveren. Jordsystemet består af en række jordspyd, der leder strømmen tilbage til strømgiverens jordtilslutnings terminal. Jo kraftigere strømgiver og jo længere elhegn, desto flere jordspyd kræves der.

Jordforbindelse til elhegn - skitse af det sluttede kredsløb

 1. Jordspyd graves/stikkes ned i jorden og forbindes til strømgiverens jordpol. Jo tættere jordspydene er ved strømgiverene, desto bedre
 2. Sørg for at ca. 10 cm af spyddene er over jorden, som tilkobles et dobbelt isoleret jordkabel og forbindes til strømgiveren
 3. Serieforbind jordspyddene ved hjælp af trådsamler klo eller trådsamlerbolt til jordkablet. Husk at af-isolere den del af jordkablet som skal have kontakt med jordspyddene.

Hvordan virker jordspydene?

For at elhegnet skal kunne give dyret et smæld (elektrisk stød) skal kredsløbet være sluttet. Dyret tager ikke skade af smældet, men det er nok til at det lærer ikke at læne sig op af hegnstråden eller elhegnet. Strømmen går fra strømgiveren, langs hegnstråden, til dyret, ned til jorden, hen til jordforbindelsessystemet og tilbage til strømgiverens jordpol. Hvis jordsystemet ikke fungerer får dyret ikke tilstrækkeligt smæld til at det har nogen effekt.

Hvor mange jordspyd skal jeg bruge?

Jo større strømgiver og jo længere hegn, desto flere jordspyd skal der anvendes, for at få en tilfredsstillende jordforbindelse. Til store og mellemstore elhegn anbefaler vi 3 jordspyd á 2 m, placeret ca. 2 meter fra hinanden. Til små elhegn, såsom til hønsegårde, damme med gæs/ænder, og hund/kat kan man nøjes med mindre jordspyd, så som galvaniserede telt pløkker.

3 Tips til jordforbindelsen

 1. Tørre og sandede jordtyper med lav ledningsevne forringe jordforbindelsen, da der skabes for stor modstand imellem jordspyddene og spændingsgiveren. Her kan man benytte yderligere jordspyd (udover de gængse 3 stk.) og vande jorden omkring jordspydene i særlig varme og tørre perioder.
 2. Vegetation omkring hegnet afleder strømmen. Kontrollér jævnligt elhegnet og sørg for, at langt græs og udhængende grene ikke rører ved elhegnet.
 3. Undgå at blande forskellige typer metal, kan der opstå elektrolyse. Brug for eksempel aldrig en kobber ledning sammen med et galvaniseret jordspyd, da det vil medføre at effektiviteten af jordforbindelsen vil reduceres og til sidst forsvinde helt.

Guide til opsætning – 4 trin

Trin 1: Hvad er jordens ledeevne?

De fleste områder i Danmark har fugtige jorde og derved høj ledeevne, og her er 3 jordspyd tilstrækkeligt. Hvis der er tale om meget tørre eller sandede jorde med usædvanlig lav ledeevne, kan man etablere en særlig returledning, der består af både en strømførende tråd og en jordforbindelsestråd. Når dyret rører ved en strømførende tråd og en jordforbindelsestråd på samme tid, sluttes kredsløbet og dyret får et elektrisk stød eller ‘smæld’.

Trin 2: Find optimal placering

Bestem den rette placering af dit jordforbindelse. Gode retningslinjer for etablering af jordforbindelse er:

 1. Min. 10 fra andre elektriske installationer
 2. Beskyttet fra dyr der kan beskadige installationen
 3. Et let tilgængeligt sted for vedligehold
 4. Gerne i et skyggefuldt sted for at undgå udtørring af jorden

Trin 3: Jordspydene sættes i jorden

Placer de 2 m lange jordspyd min. 3 meter fra hinanden. Sørg for at jordspydene stikker 10 cm op over jordoverfladen så de nemt kan tilsluttes. Tilslut jordspydene serielt ved hjælp af jord-klamper og isoleret kabel (skal strippes) i én ubrudt længde uden samlinger.

Trin 4: Test jordforbindelsen

 1. Efter installering skal jordforbindelsen testes for at sikre, at det er effektivt nok.
 2. Sluk for strømgiveren.
 3. Placer tre jernstænger 100 m fra strømgiveren, således at der er kontakt mellem den strømførende tråd og jorden.
 4. Tænd for strømgiveren.
 5. Brug et digitalt voltmeter til at måle spændingen på hegnstråden. Spændingen bør ikke være mere end 2 kV. Er den det, placer da flere jernstænger op ad hegnet.
 6. Tilslut voltmeteret til det sidste jordspyd v.h.a. klemmen (undgå at røre ved jordspydet når klemmen påsættes).
 7. Stik voltmeterets jord probe i jorden mindst 1 m fra det sidste jordspyd.
 8. Det digitale voltmeter bør ikke vise mere end 0,3 kV. Gør det det, er jordforbindelsen ikke tilstrækkelig effektiv. Brug flere jordspyd eller find en bedre lokalitet til jordforbindelsen.

Checkliste til  elhegnets  jordforbindelse

• 3 meter fra hinanden

• 2 meter nede i jorden

• Antallet passer til spændingsgiveren (normal 3 stk.)

• Stikker 10cm jorden (til at skab forbindelsen)

• 10 meter væk fra bygninger med elektriske installation eller fra telefonkabler

• Placeret et sted hvor dyrene ikke kan komme til at røre dem

Tips til etablering af jordforbindelse:

• Brug kun jordspyd af galvaniseret metal så de ikke ruster, da rust forringer ledeevnen. Brug heller ikke kobber eller anden metal, da det kan skabe elektrolyse, som nedbryder metaller

• Jordforbindelsen kan med fordel placeres i et skyggefuldt område for at undgå udtørring af jorden, hvilket forringer jordens ledeevne. I ekstremt tørre perioder kan man evt. vande omkring jordforbindelsen

• Placeringen af jordspyddene skal være mindst 10 m fra f.eks. husets jordforbindelse og telefonmaster

• Bevoksning der rører den strømførende hegnstråd, giver en ”lækage” på kredsløbet og gør, at spændingen på elhegnet falder. Kontrollerer derfor jævnligt for uønsket kontakt med højt græs eller overhængende grene, der rører ved hegnstråden.